การเป็นกบฏเป็นความผิดสำเร็จ แต่ไม่ต้องรับผิดเพราะใช้กฏหมายศรีธนนชัยออกมาย้อนหลังเพื่อลอดช่อง... ไ อ้ เ หื้ ย

การเป็นกบฏเป็นความผิดสำเร็จ แต่ไม่ต้องรับผิดเพราะใช้กฏหมายศรีธนนชัยออกมาย้อนหลังเพื่อลอดช่อง... ไ อ้ เ หื้ ย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

มาตรา 48

บรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของผู้ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง

 

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  4
คุณรู้สึก เศร้า

3 ความเห็น

 
markpakma

ออกกฏหมายเว้นโทษให้ตัวเอง แล้วมาพูดว่าไม่เคยรับผลประโยชน์
กฏหมายนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อกบฏหรือ... ไ อ้ ค ว า ย ประชาชนโง่สินะ
เป็นอีกครั้งที่กฏหมายไม่ทำหน้าที่ ตามที่ควรจะเป็น บ้านเมืองมันจึงฉีปผายอยู่นี่ไง

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  5
 
เล็กโทรนิคส์

อภินิหารกฎหมาย ไง

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  3
 
3 ส

ไอ้เนติบริกรเลียเผด็จการ

อ้วก

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  1