ไม่ต้องง้อ วัคซีนจ้าว!!! ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม ‘ฟ้าทะลายโจร’ ในบัญชียาหลัก รักษาผู้ป่วยโควิด

ไม่ต้องง้อ วัคซีนจ้าว!!! ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม ‘ฟ้าทะลายโจร’ ในบัญชียาหลัก รักษาผู้ป่วยโควิด

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม ‘ฟ้าทะลายโจร’ ในบัญชียาหลัก รักษาผู้ป่วยโควิด

 
 
 

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม’ฟ้าทะลายโจร’ ในบัญชียาหลัก รักษาผู้ป่วยโควิด

รายงานข่าวแจ้งว่า ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มิ.ย.2564 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการเสริมและพัฒนายาจากสมุนไพร อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บัญชีหลักแห่งชาติด้านสมุนไร มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสอง สาม สี่ และห้า ตามรายการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

บัญชี 1 หมายความถึง รายการยาที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ มีหลักฐานที่สนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณ (health Benefits) หรือบ่งใช้ (clinical indication) มีประสบการณ์การใช้ในประเทศไทยอย่างเพียงพอ สามารถใช้ในสถานพยาบาล โดยแบ่งเป็น ไม่มีเงื่อนไขการใช้ หรือมีเงื่อนไขการใช้ เช่น คุณสมบติของแพทย์ผู้สั่งใช้ และระดับสถานพยาบาล

บัญชี 2 หมายความถึง รายการยาที่ต้องใช้โดยแพทย์แพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

บัญชี 3 หมายความถึง รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของหน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบ คือ มีบทสรุปผู้บริหาร, หลักการและเหตุผลของโครงการ รวมทั้งที่มาของการพัฒนาสูตรตำรับ (ถ้ามี), มีวัตถุประสงค์, วิธีการดำเนินโครงการ, กำหนดระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุดโครงการชัดเจน, ต้องระบุสรรพคุณเฉพาะ (specific health benefits) หรือข้อบ่งใช้ (clinical indication) และกำหนดวิธีใช้ยา ให้ชัดเจน, แนวทางการติดตามประเมินผลและความปลอดภัย, มีแนวทางการติดตามความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย และมีหนังสือแสดงความจำนงในการรับผิดชอบและสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรทุก 1 ปี และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมรายการยาจากสมุนไพรในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย ยาทำลายพระสุเมรุ ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก (w/w) ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร และยาผงฟ้าทะลายโจร เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2564

โดยมียาจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อันได้แก่ ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร และยาผงฟ้าทะลายโจร ที่ถูกเพิ่มในบัญชียาหลักฯ ใช้รักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการน้อยได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ดูประกาศราชกิจจาฯ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/120/T_0046.PDF

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1

8 ความเห็น

 
ICT

https://www.matichon.co.th/politics/news_2761268

09.00 INDEX ประชุมใหญ่ ใน “พลังประชารัฐ” สัญญาณชัด “การเปลี่ยนแปลง”

 

 

09.00 INDEX ประชุมใหญ่ ใน “พลังประชารัฐ” สัญญาณชัด “การเปลี่ยนแปลง”

พลันที่พรรคพลังประชารัฐกำหนดวันที่ 20 มิถุนายนเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรค อาการคุอัน “กรุ่น” อยู่ภายในก็เริ่มทวีความร้อนแรงขึ้นเป็นลำดับ

เริ่มจากสถานที่ประชุมแทนที่จะกำหนดขึ้นใน “ส่วนกลาง” ตามที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่เคยทำ กลับเป็นที่ “ขอนแก่น”

หากศึกษาความสัมพันธ์เดิมจากการเลือกตั้งซ่อมก็จะสัมผัสได้ในบทบาทของ นายเอกราช ช่างเหลา และสัมผัสได้ในสายสัมพันธ์ที่มีกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อย่างเด่นชัด

ตามปรกติแล้วการเลือกสถานที่ในการจัดการประชุมใหญ่บทบาทน่าจะเป็นของ “เลขาธิการ” สำรวจความพร้อม ความเหมาะสมแล้วเสนอให้หัวหน้าพรรคตัดสินใจ

คราวนี้สถานการณ์ก็เหมือนกับการเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่น ก็เหมือนกับการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราช

นั่นก็คือ ต้นทางมิได้มาจาก นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการ

 

ตรงกันข้าม สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลและบารมีจาก ร.อ.ธรรม นัส พรหมเผ่า ว่าที่ “เลขาธิการ” อย่างเด่นชัด

มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงว่า จังหวะก้าวแห่งการประชุมใหญ่พรรค พลังประชารัฐครั้งนี้  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าและกลุ่ม “4 ช.” ภายในพรรคไม่ลังเลที่จะรุกอย่างแน่นอน

เห็นได้ชัดจากบทบาทของ นางนฤมล สินภิญโญวัฒน์ เข้ายึดกุมตำแหน่งรองประธานในคณะกรรมาธิการ “งบประมาณ”

ทั้งๆที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน แต่ก็เข้าไปแสดงบทบาทราวกับดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั่งเรียงเคียงกับประธาน

จังหวะก้าวของ นางนฤมล สินภิญโญวัฒน์ จึงเท่ากับเป็นสัญ ญาณในทางการเมืองไปยังจังหวะก้าว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

บ่งบอกสถานการณ์หลังการปรับตำแหน่งภายในพรรค

สถานการณ์ในวันที่ 20 มิถุนายนที่ขอนแก่นจึงดำเนินไปเหมือนกับจะเป็นกระดานหกในทางการเมือง เริ่มจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ตามมาด้วยตำแหน่งในครม.

เหมือนกับกลยุทธ์ที่เคยรุกไล่ “กลุ่ม 4 กุมาร”

เมื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าแทนที่ นายอนุชา นาคาศัย ในตำแหน่งเลขาธิการพรรค นั่นหมายถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลง

เท่ากับ “ปรับ” ภายในพรรค ทะยานไปสู่ “ปรับ” ครม.

 

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/in-the-news/news_6436018

อัยการสูงสุด สั่งฟ้อง วิรัช รัตนเศรษฐ คดีสนามฟุตซอล

6 มิ.ย. 2564 - 00:05 น.
 
 
 
คอลัมน์ ข่าวข้น คนเข้ม

คดีสนามฟุตซอล – หนังสือพิมพ์ ข่าวสด เสาะแสวงอสัตย์ผอง ผ่าทิ้ง ฉบับนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2564 แรม 11 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู…

ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ทั้งเข็มแรกและเข็มสองของ 10 ชาติ ใน กลุ่มอาเซียน โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนผู้ได้รับ วัคซีน กับ จำนวนประชากร พบว่า ไทย อยู่ในอันดับบู้บี้รองบ๊วย ชนะได้เพียง เมียนมา ประเทศเดียว ที่กำลังมีปัญหาทางการเมืองอย่างหนัก ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาปลื้มว่าอยู่ในอันดับ 5 ที่น่าจับตาต่อก็คือวันจันทร์นี้ คิกออฟฉีดวัคซีนเป็น วาระแห่งชาติ จะกระจายฉีดได้ตามเป้าหรือไม่ จะมีโกลาหลอีกหรือเปล่า…

ยอดตาย ยอดติดเชื้อยังพุ่งทะยานไปเรื่อยๆ วันละกว่า 20 รายที่ต้องนำไปฌาปนกิจ ขณะที่ผู้ป่วยบางวันพุ่งไปกว่า 3 พันคน คลัสเตอร์ใหม่ๆ เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แพร่เชื้อจนจะเอาไม่อยู่ สกัดไม่ได้ กรุงเทพมหานคร ยังยืนพื้น ระบาดหนัก ตามด้วย 2 จังหวัดในเขตปริมณฑล ตอนนี้ วัคซีน คือ ยาวิเศษ ที่ใช้ป้องกันได้ดีที่สุด แต่ ปัญหาสำคัญ คือการบริหารจัดหาและกระจายออกไป ยังติดๆ ขัดๆ สะท้อนวิสัยทัศน์รัฐบาล จนนำสู่วิกฤตศรัทธา…

 

คดีความจาก ป.ป.ช. ผ่านมือมาถึง อัยการ จนได้ข้อสรุปจ่อยื่นถึง ศาล เร็วๆ นี้ ล่าสุด วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด มีความเห็นสมควรสั่งฟ้อง วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กับพวก ใน คดีทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอล ในจังหวัดนครราชสีมาไปแล้ว ทั้ง 7 สำนวน สำหรับการยื่นฟ้องตอนนี้อยู่ระหว่าง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ร่างคำฟ้องยื่นร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป น่าติดตาม…

สวนกระแส เชียร์สนุก แจกสนั่น ส่งมาก ยิ่งได้ลุ้น ข่าวสด-มติชนยูโร 2020 ขอเชิญร่วมสนุกกับการแข่งขัน โดยตัดคูปองจาก ข่าวสด-มติชน-ประชาชาติธุรกิจ จากนั้นเขียนชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ แล้วระบุคำตอบว่า เชียร์ทีมใดได้เป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร 2020 ส่งมาร่วมสนุก ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 ก.ค.เท่านั้น…

สันตะวา

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT
 
อ่างขาง

1.แม่งหลอกแม้กระทั่งพวกเดี๋ยวกันเอง สงสารกลุ่ม IO จัง ที่ถูกล้างสมองหลงเชื่อในสิ่งที่เขาป้อนข้อมูลให้มา จนตนเองมิอาจมองหน้าใครได้ หายหน้าไปเลย
2.ไม่อายฟ้าอายดินตั้งรัฐมนตรีขายแป้งให้เป็น เลขาพรรค จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอีก
3.สัญญาณชัดเจน พ่อค้าแป้ง คนละพวกกับ วิรัช จึงโดนเล่น เพื่อล้างพรรคเดียวกันแต่คนละพวก

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

อนาถ

เหงา

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT
 
ICT
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0